รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ นายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา ได้รับเชิญให้เป็น keynote speaker


รศ.น.สพ.ดร. อำนาจ พัวพลเทพ นายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา ได้รับเชิญให้เป็น keynote speaker บรรยายเรื่อง “Multiple mycotoxin monitoring in agricultural products in Thailand: Are they safe for consuming?” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2nd Mycokey International Conference: Integrated Solutions for Mycotoxin Management ณ เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2561

Message us