ติดต่อเรา

โทร: 0-2579-7537
หรือ 0-2579-1900 ต่อ 4501 และ 4516
e-mail: fvetamp@ku.ac.th

อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 5
ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1090