ใบสำคัญการจดทะเบียนสมาคมสารพิษจากเชื้อราแห่งประเทศไทย