ที่ปรึกษาสมาคม

ศ.เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์

ศ.กิตติคุณ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร

ศ.เกียรติคุณ ดร.ชัยวัตน์ ต่อสกุลแก้ว

คุณนารีลักษณ์ วิมุกตานนท์

ดร.ปริศนา สิริอาชา

คณะกรรมการบริหารสมาคม

ศ.ดร.น.สพ.อำนาจ พัวพลเทพ

นายกสมาคมสารพิษจากเชื้อราแห่งประเทศไทย

ดร.อมรา ชินภูติ

อุปนายก คนที่ 1

รศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว

อุปนายก คนที่ 2

ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง

กรรมการกลาง

รศ.ดร.สุภาพร อิสริโยดม

กรรมการกลาง

รศ.ดร.พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์

กรรมการกลาง

ศ.ดร.บุญฤทธิ์ ทองทรง

กรรมการกลาง

ศ.ดร.ปรีชา ภูวไพรศิริศาล

กรรมการกลาง

ผศ.ดร.สพ.ญ.ทวิวัลย์ ตันสถิตย์

กรรมการกลาง

ผศ.ดร.สพ.ญ.พัชรา เผือกเทศ

กรรมการกลาง

นายไกรวุฒิ นวลขาว

กรรมการกลาง

นางสาวนกสร เผ่าชูศักดิ์

กรรมการกลาง

นางสาวนฤมล กลางแก้ว

กรรมการกลาง

รศ.ดร.สพ.ญ.ศรัญญา พัวพลเทพ

กรรมการฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.วรดา สโมสรสุข

กรรมการฝ่ายหารายได้

รศ.ดร.สพ.ญ.อุสุมา เจิมนาค

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์

กรรมการฝ่ายปฏิคมและวิเทศสัมพันธ์

รศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย

กรรมการฝ่ายสถานที่และเหธัญญิก

ผศ.ดร.น.สพ.สมัคร สุจริต

กรรมการและเลขานุการ

นางนิตยา แจ้งโพธิ์นาค

กรรมการฝ่ายทะเบียนและผู้ช่วยเลขานุการ