1. ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้วิชาการ และข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสมาคมฯ
  2. ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามที่สมาคมฯกำหนด
  3. ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี
  4. ได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียนการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ และการฝึกอบรมของสมาคมฯ