รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ นายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา ได้รับเชิญจาก Food and Drug Administration (FDA) ของประเทศไต้หวัน ให้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Multi‐Residue Analysis of Mycotoxins and Veterinary Drugs in Foods” ในการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 2018 APEC Workshop on Food Safety and Food Adulterated with Drugs” ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน พ.ศ. 2561

Tags:

Comments are closed