ร่วมงานวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี

ท่านนายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมสารพิษจากเชื้อราแห่งประเทศไทย และภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ศ.น.สพ.ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม เนื่องในวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 69 ปี ในวันที่ 28 ธันวาคม  พ.ศ. 2566