รศ.ดร.สพ.ญ.อุสุมา เจิมนาค กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของสมาคมสารพิษจากเชื้อราแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน Institute of Food Research, National Agriculture and Food Research Organization (NARO), Tsukuba, Ibaraki, Japan

รศ.ดร.สพ.ญ.อุสุมา เจิมนาค กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ของสมาคมสารพิษจากเชื้อราฯ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ Institute of Food Research, National Agriculture and Food Research Organization (NARO), Tsukuba, Ibaraki, Japan ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ในการนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยทางด้านสารพิษจากเชื้อรา (mycotoxin researches) ตลอดจนร่วมหารือทางวิชาการ การสนับสนุน และการร่วมทำวิจัยกับทาง NARO ในอนาคต