สมาคมสารพิษจากเชื้อรา เข้าร่วมงานและเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The World Mycotoxin Forum Meets Asia 2020

รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ นายกสมาคมสารพิษจากเชื้อราและกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานและเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The World Mycotoxin Forum Meets Asia 2020, Bangkok, Thailand ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม พ.ศ. 2563