ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯและคณะกรรมการสมาคมสารพิษจากเชื้อรา ที่ได้รับมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา รศ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ และคณะกรรมการสมาคมทุกท่าน
ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง
รศ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
ผศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน
ผศ.ดร.อุสุมา เจิมนาค
ที่ได้รับมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560