การอบรมเชิงปฏิบัติการ Training Workshop 2019 “An Update on Mycotoxin Analysis in Milk and Feed”