ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2566