ติดต่อสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

สมาคมสารพิษจากเชื้อรา
อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 5
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 0-2579-7537 หรือ 0-2579-1900 ต่อ 4501 และ 4516
อีเมล์ 
fvetamp@ku.ac.th