ที่ปรึกษาสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

ศ.เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์

ศ.กิตติคุณ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร 

ศ.เกียรติคุณ ดร.ชัยวัตน์ ต่อสกุลแก้ว

นางนารีลักษณ์ วิมุกตานนท์

ดร.ปริศนา สิริอาชา

คณะกรรมการบริหารสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

ศ.ดร.น.สพ.อำนาจ พัวพลเทพ
นายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

ดร.อมรา ชินภูติ
อุปนายกคนที่ 1

รศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
อุปนายกคนที่ 2

ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง
กรรมการกลาง

รศ.ดร.สุภาพร อิสริโยดม
กรรมการกลาง

รศ.ดร.พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์
กรรมการกลาง

รศ.ดร.น.สพ.บุญฤทธิ์ ทองทรง
กรรมการกลาง

ศ.ดร.ปรีชา ภูวไพรศิริศาล
กรรมการกลาง

ผศ.ดร.สพ.ญ.ทวิวัลย์ ตันสถิตย์
กรรมการกลาง

ผศ.ดร.สพ.ญ.พัชรา เผือกเทศ
กรรมการกลาง

นายไกรวุฒิ นวลขาว
กรรมการกลาง

นางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์
กรรมการกลาง

นางสาวนฤมล กลางแก้ว
กรรมการกลาง

รศ.ดร.สพ.ญ.ศรัญญา พัวพลเทพ
กรรมการฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.วรดา สโมสรสุข
กรรมการฝ่ายหารายได้

รศ.ดร.สพ.ญ.อุสุมา เจิมนาค
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์
กรรมการฝ่ายปฏิคมและวิเทศสัมพันธ์

รศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย
กรรมการฝ่ายสถานที่และเหรัญญิก

ผศ.ดร.น.สพ.สมัคร สุจริต
กรรมการและเลขานุการ

นางนิตยา แจ้งโพธิ์นาค
กรรมการฝ่ายทะเบียนและผู้ช่วยเลขานุการ