รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
นายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา
fvetamp@ku.ac.th
   
ผศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล
อุปนายกคนที่ 1
fagiwpm@ku.ac.th
ผศ.สพ.ญ.ดร.กาญจนา อิ่มศิลป์
อุปนายกคนที่ 2
fvetkni@ku.ac.th
     
ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง
กรรมการกลาง
fscistl@ku.ac.th
รศ.ดร.พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์
กรรมการกลาง
fscipps@ku.ac.th
รศ.ดร.สุภาพร อิสริโยดม
กรรมการกลาง
agrspi@ku.ac.th
   
ศ.น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร
กรรมการกลาง
suriyasathaporn@hotmail.com
ดร.อมรา ชินภูติ
กรรมการกลาง
amarachina@yahoo.com
ผศ.ดร.รัชนี ฮงประยูร
กรรมการกลาง
agrrat@ku.ac.th
     
อ.ดร.กนิฐพร วังใน
กรรมการกลาง
fagikpp@ku.ac.th
อ.ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์
กรรมการกลาง
eccnc@ku.ac.th
นายธนภูมิ มณีบุญ
กรรมการกลาง
rditpm@ku.ac.th
   
น.ส.นฤมล กลางแก้ว
กรรมการกลาง
naru.mol.22@hotmail.com
รศ.สพ.ญ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ
กรรมการฝ่ายวิชาการ
fvetsys@ku.ac.th
ผศ.ดร.พรรณวิมล ตันหัน
กรรมการฝ่ายทะเบียน
fvetpmt@ku.ac.th
 
 ผศ.สพ.ญ.ดร.อุสุมา เจิมนาค
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
fvetumj@ku.ac.th
ผศ.ดร.อรอุมา เพียซ้าย
กรรมการและเหรัญญิก
agromj@ku.ac.th
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว
กรรมการฝ่ายปฏิคม
cvtcns@ku.ac.th
   
ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
กรรมการและเลขานุการ
cvtsms@ku.ac.th
น.ส.ปิยลักษณ์ สินพิทักษ์กุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
s_piyaluk_mei@hotmail.com