สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

ประเภทสมาชิก

1. สมาชิกตลอดชีพ 2,000 บาท
2. สมาชิกรายปี 600 บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
 

ดาวน์โหลดใบสมัคร