ประวัติการก่อตั้งสมาคมสารพิษจากเชื้อรา

สมาคมสารพิษจากเชื้อรา ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยสำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ ห้อง 6516 ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งประวัติที่สำคัญของการจัดตั้งสมาคมสารพิษจากเชื้อรานั้น เริ่มจากที่ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ศูนย์วิทยาการขั้นสูงทางเกษตรและอาหาร แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติด้านสารพิษจากเชื้อรา “International Workshops on Updated Techniques for Mycotoxin Detection in Animal Feed” ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งนับว่าเป็นจุดสำคัญที่ทำให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของนักวิชาการต่างประเทศ คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตที่ทำงานวิจัยด้านสารพิษจากเชื้อราในประเทศไทย การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดียิ่ง จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งสมาคมสารพิษจากเชื้อราโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้มีการร่วมมือในการวิจัยทางด้านสารพิษจากเชื้อราในทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ การศึกษาและการวิจัยทางด้านสารพิษจากเชื้อราในกลุ่มสมาชิกและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างนักวิจัยทางสารพิษจากเชื้อราในประเทศไทย (Mycotoxicologist) เนื่องจากเป็นสาขาวิชาขาดแคลน
4. เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้ความรู้ทางด้านสารพิษจากเชื้อราและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องที่ทันสมัย
5. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้า ชื่อเสียงและเกียรติคุณของนักสารพิษจากเชื้อราในประเทศไทย6. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง


เครื่องหมายของสมาคม

เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็น เส้นโค้งเรียวเป็นวงสามเส้นซ้อนเรียงกัน ภายในวงมีรูปภาพเชื้อราและรูปภาพโครงสร้างทางเคมีของสารพิษจากเชื้อราต่อติดกัน ด้านล่างของภาพ มีอักษรคำว่า “สมาคมสารพิษจากเชื้อรา” ส่วนบรรทัดถัดไป มีอักษรคำว่า “Association of Mycotoxicology” บริเวณขอบของเส้นโค้งด้านบนมีอักษร “AMT” ซึ่งเป็นตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษของชื่อสมาคม เครื่องหมายสมาคมมีลักษณะดังนี้

เอกสารแสดงการจดทะเบียนสมาคมสารพิษจากเชื้อรา