นายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISMYCO2016

รศ.น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ นายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และเข้าร่วมประชุมหารือใน Meeting for Strengthening Network in Asia ณ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ISMYCO2016 ในระหว่างวันที่ Nov 29-Dec 2, 2016 Tokyo, Japan

S__12066846

Message us