การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ อนุกรมวิธานและความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม พ.ศ. 2566