ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา รองศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ พัวพลเทพ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องตามขั้นตอนเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา รองศาสตราจารย์ ดร. อำนาจ พัวพลเทพ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องตามขั้นตอนเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชวิทยา