ขอแสดงความยินดี กับนายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. อำนาจ พัวพลเทพ ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

นายกสมาคมสารพิษจากเชื้อรา รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. อำนาจ พัวพลเทพ ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ผู้มีปริมาณผลงานรวม (PI>=6) ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เนื่องในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร