เลื่อนกำหนดการจัดประชุม ISMYCO2020 & ICM2020

เนื่องด้วยในปัจจุบันมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง และเพื่อเป็นการลดการระบาดของการติดเชื้อ ทางคณะกรรมการผู้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติสารพิษจากเชื้อรา International Symposium of Mycotoxicology 2020 and International Conference of Mycotoxicology and Food Security 2020 (ISMYCO 2020 & ICM2020) จึงมีมติเลื่อนกำหนดการจัดประชุมฯซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2563 นี้ออกไปก่อน และหากมีกำหนดในการจัดประชุมฯเมื่อใด ทางคณะผู้จัดงานจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์งานประชุมฯ https://ismyco-icm2021.org/ และ อีเมลภายหลังค่ะ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย