คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมฝึกอบรมภาคปฏิบัติการนานาชาติ ณ ประเทศจีน


คณะกรรมการสมาคมสารพิษจากเชื้อรา นำโดย รศ.สพ.ญ.ดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, ผศ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต และ ผศ.ดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมภาคปฏิบัติการนานาชาติใน Internatinal workshop MycoKey training Course: Advanced methods for mycotoxin detection in the food and feed chain, Wuhan, China ในระหว่างวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2562 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่