การประชุมวิชาการเภสัชวิทยาและ การบำบัดโรคทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 1


การประชุมวิชาการเภสัชวิทยาและ การบำบัดโรคทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.pharmaco.vet.ku.ac.th/vptc2020/