การประชุมวิชาการ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง