ในนามคณะกรรมการผู้ก่อตั้งสมาคมสารพิษจากเชื้อรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักวิจัยสาขาสารพิษจากเชื้อราจะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ที่ทันสมัยและเทียบเคียงกับนานาประเทศอย่างสากล โดยมีสมาคมสารพิษจากเชื้อราเป็นอีกหนึ่งสื่อกลาง

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อำนาจ พัวพลเทพ
11  พฤษภาคม  2559